Regulamin

Zakładając nowe konto na portalu MójSponsor  oświadczasz, że przeczytałeś(aś), zrozumiałeś(aś) i zaakceptowałeś(aś) postanowienia poniższego regulaminu. Poniższy regulamin dotyczy wszystkich użytkowników posiadających konto na portalu MójSponsor wraz z osobami udostępniającymi wszelkiego rodzaju informacje, materiały zdjęciowe lub dane kontaktowe. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do dokonywania wszelkich zmian, modyfikacji, dodawania, usuwania części tego Regulaminu w dowolnym momencie bez podania przyczyn tych zmian. W przypadku wszelkich zmian Regulaminu zostanie on umieszczony w tym miejscu, a każdy użytkownik poinformowany o jego zmianie. Dalsze korzystanie z MójSponsor będzie oznaczało zaakceptowanie zmian wprowadzonych poprzez nowy Regulamin.

ZALECAMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE PONIŻSZEGO REGULAMINU, PONIEWAŻ ZAWIERA ON WSZYSTKIE ZASADY, NA KTÓRYCH OPARTE JEST FUNKCJONOWANIE PORTALU. W SKŁAD REGULAMINU WCHODZĄ TAKŻE RÓŻNEGO RODZAJU OGRANICZENIA, WYŁĄCZENIA, A TAKŻE KLAUZULE DOTYCZĄCE SPORÓW I ICH ROZSTRZYGANIA.

Podstawowe definicje występujące w poniższym regulaminie:

MójSponsor - portal o charakterze towarzysko-erotycznym występujący pod adresem www.mojsponsor.pl,zwany dalej Portalem lub Platformą.

Użytkownik - każda osoba, która wchodząc na Portal oświadczyła, że ukończyła 18 lat w chwili wejścia i ma prawo do przeglądania zamieszczonych na Portalu treści.

Zarejestrowany Użytkownik - każda osoba, która utworzyła Konto Użytkownika na Portalu i w chwili jego zakładania miała ukończone 18 rok życia i zaakceptowała postanowienia obowiązującego regulaminu i polityki prywatności.

Użytkownik FreePass24 - każdy Użytkownik, który zarejestrował Konto Użytkownika i wypełnił swój profil w minimum 55%. Spełnienie tego warunku spowoduje uruchomienie konta FreePass24 na 24 godziny z wyłączeniem dostępu do danych kontaktowych i zdjęć prywatnych. Dostępna będzie jedynie komunikacja między innymi Zarejestrowanymi Użytkownikami.

Użytkownik Premium - każdy Użytkownik, który zarejestrował Konto Użytkownika i opłacił jeden z wybranych pakietów Premium za korzystanie z rozszerzonych usług oferowanych przez Portal w określonym wymiarze czasowym – 30 dni, 90 dni lub 180 dni. Wykupienie pakietu Premium na wybrany okres nie zwalnia Użytkownika Premium z przestrzegania obowiązującego regulaminu, a ma jedynie na celu poszerzenie możliwości korzystania z Portalu o dodatkowe funkcje.

Konto Użytkownika - zbiór danych udostępnionych dobrowolnie przez Zarejestrowanego Użytkownika, jego działaniu i aktywności na Portalu. Każde Konto Użytkownika występuje pod unikalną Nazwą Użytkownika przypisaną do unikalnego adresu email użytego podczas zakładania nowego konta na Portalu.

Nazwa Użytkownika -  unikalna i jedyna nazwa pod jaką każdy Zarejestrowany Użytkownik występuje na Portalu.

Administrator - osoba/osoby, które sprawują bezpośredni nadzór nad poprawnym i niezawodnym działaniem Portalu. Administrator odpowiada za akceptację/odrzucenie zdjęć zamieszczanych w sekcji zdjęcia publiczne oraz moderuje zamieszczane opisy. W przypadku, gdy Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik Premium naruszy zasady obowiązującego regulaminu, Administrator może podjąć działania typu:

 • Wysłać ostrzeżenie o naruszeniu regulaminu, które Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik Premium musi przeczytać i zatwierdzić, a w przypadku dalszego łamania regulaminu może zablokować konto.
 • W przypadku bardzo poważnego złamania regulaminu, Administrator może zablokować konto lub je usunąć.

Ograniczenia:

MójSponsor jest portalem o charakterze towarzysko-erotycznym i jest przeznaczony jest dla osób, które w dniu zakładania konta mają ukończone osiemnaście (18) lat. Osobom poniżej 18 roku życia nie są upoważnione do korzystania z Portalu poprzez przeglądanie, rejestrację nowego konta i użytkowanie. Takie zachowanie będzie traktowane jako naruszenie obowiązującego Regulaminu. Zakładając nowe konto i korzystając z usług oferowanych przez Portal oświadczasz, że w dniu rejestracji konta ukończyłeś(aś) 18 lat i wyrażasz zgodę na warunki zawarte w poniższym regulaminie.

Zasady dotyczące użytkownika:

Jako użytkownik przyjmujesz do wiadomości, że Portal jest dostępny tylko do Twojego prywatnego, niekomercyjnego użytku. Oświadczasz i gwarantujesz, że udostępnione poprzez Twoje konto materiały nie będą naruszały praw osób trzecich, praw autorskich, znaków towarowych, praw publicznych lub innych osobistych praw.

Dodatkowo użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania poniższych zasad:

 • Zabrania się zbierania, kolekcjonowania adresów email lub innych informacji kontaktowych udostępnionych przez użytkowników w celu rozsyłania niechcianej korespondencji lub komunikatów.
 • Zabrania się korzystania z portalu w taki sposób, który mógłby doprowadzić do uszkodzenia, awarii lub trwałego wyłączenia.
 • Zabrania się przesyłania zdjęć do sekcji zdjęć publicznych, które mają charakter obsceniczny, wulgarny, naruszają dobry smak, są oszukańcze, zawierające treści rasistowskie, pedofilskie lub w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe i naruszające obowiązujące prawo.
 • Zabrania się zakładania więcej niż jednego konta, zakładania konta w imieniu innej osoby, grupy osób lub jednostki.
 • Zabrania się podszywania pod inną osobę, określania swojego wieku, płci za inną niż ta ze stanem faktycznym.
 • Zabrania się przesyłania i rozpowszechniania wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych i promocyjnych.
 • Zabrania się udostępniania informacji poufnych o osobach trzecich typu adresy email, numery telefonów lub innych prywatnych informacji.
 • Zabrania się zastraszania lub nękania innych użytkowników portalu.
 • Zabrania się zamieszczania w opisach profilu informacji kontaktowych w postaci numerów telefonu, adresów email itp. Każdy zamieszczony opis przechodzi przez weryfikację i każda próba zamieszczenia tych informacji będzie traktowana jako naruszenie obowiązującego regulaminu.
 • Zabrania się podczas tworzenia konta podawania jako login numeru telefonu lub adresu email. Takie konta zostaną automatycznie usunięte a adresy email trafia na listę blokowanych.
 • Zabrania się nakłaniania innych użytkowników do kasowania swoich kont.

Zasady dotyczące zakładania konta:

W celu uzyskania pełnego dostępu do możliwości oferowanych przez Portal musisz posiadać własne Konto Użytkownika. Zabrania się korzystania z kont innych osób. Podczas tworzenia nowego Konta Użytkownika musisz uzupełnić wszystkie wymagane pola oznaczone czerwoną gwiazdą. Od momentu utworzenia swojego konta jesteś w pełni odpowiedzialny za treści publikowane na swoim koncie i wszelką aktywność dostępną na Portalu. Jesteś również zobowiązany(a) do bezpiecznego przechowywania danych dostępowych do konta. Wszelki nieautoryzowany rodzaj aktywności na Twoim koncie musi zostać bezzwłocznie zgłoszone do Administratora. Zarejestrowany Użytkownik lub Użytkownik Premium ponosi pełną odpowiedzialność za straty wynikające z nieautoryzowanego dostępu do swojego konta.

Zakładając nowe konto wyrażasz zgodę na:

 • Opublikowanie aktualnych i kompletnych informacji o sobie, które są wymagane podczas rejestracji, a następnie podczas tworzenia profilu.
 • Bezpieczne przechowywanie takich danych jak: login i hasło.
 • Wzięcie pełnej odpowiedzialności za korzystanie ze swojego konta oraz aktywności spowodowanej jego użytkowaniem.

Zasady dotyczące zdjęcia profilowego i zdjęć publicznych:

Zdjęcie profilowe traktowane jest jako wizytówka Zarejestrowanego Użytkownika. Zabrania się ustawiania zdjęcia jako profilowego, które przedstawia własne genitalia, są obsceniczne, niesmaczne, przedstawiają kogoś innego niż osoba je zamieszczająca, mają charakter pedofilski. Zdjęcia publiczne są moderowane i muszą zostać zaakceptowane przez Administratora. W takiej sytuacji zamieszczenie zdjęć przedstawiających własne genitalia może skutkować przeniesieniem ich do zdjęć prywatnych oraz ostrzeżeniem dla Zarejestrowanego Użytkownika. Zdjęcia mające charakter obsceniczny, niesmaczny będą usuwane, a Zarejestrowany Użytkownik/Użytkownik Premium otrzyma ostrzeżenie. W przypadku podejrzenia, że Zarejestrowany Użytkownik zamieścił zdjęcie przedstawiające inną osobę lub osoby, podjęte zostaną działania mające na celu zweryfikowanie prawdziwości zdjęcia profilowego i tym samym zdjęć zamieszczonych w zdjęciach publicznych. W przypadku próby zamieszczenia jakichkolwiek zdjęcia o charakterze pedofilskim bez względu na to, czy zdjęcia będą w zdjęciach prywatnych czy publicznych, Konto Użytkownika zostanie automatycznie zablokowane a jego działanie zgłoszone do odpowiednich organów ścigania.

Dopuszczamy możliwość zamieszczenia przez Zarejestrowanego Użytkownika/Użytkownika Premium jako zdjęcia profilowego przedstawiającego fragment swojego ciała np. nogi, zarys sylwetki z przodu lub z tyłu.

Zasady dotyczące zdjęć prywatnych:

Sekcja zdjęć prywatnych przeznaczona jest dla każdego Zarejestrowanego Użytkownika, który może zamieścić w niej swoje zdjęcia. Zdjęcia z sekcji Zdjęcia Prywatne są niewidoczne dla innych Zarejestrowanych Użytkowników, ale mogą oni wysłać prośbę o ich udostępnienie. Wysłanie prośby o udostępnienie Zdjęć Prywatnych nie oznacza automatycznej akceptacji. Każdy Zarejestrowany Użytkownik sam decyduje komu i czy chce udostępnić swoje Zdjęcia Prywatne. Jest to dobra wola Zarejestrowanego Użytkownika, który opublikował swoje zdjęcia w sekcji Zdjęcia Prywatne.

Zasady dotyczące zgłaszania naruszeń regulaminu:

Dbając o wysoką jakoś Portalu wprowadzona została funkcja Zgłoś Naruszenie. Przycisk znajduje się na profilu każdego Zarejestrowanego Użytkownika. W przypadku, gdy Zarejestrowany Użytkownik/Użytkownik Premium będzie zachowywał się obscenicznie, agresywnie, wulgarnie, będzie wystosowywał groźby słowne, składał propozycje pracy zagranicą w nieokreślonym charakterze, należy obowiązkowo takie zachowanie zgłosić Administratorowi. Każdy zgłoszony Zarejestrowany Użytkownik/Użytkownik Premium otrzyma informacje, że w jego sprawie tyczy się postępowanie wyjaśniające czy zachowywał się w wyżej określony sposób. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik zachowywał się w wyżej wymieniony sposób, to Administrator ma prawo do zablokowania Konta Użytkownika lub jego trwałego usunięcia wraz zablokowaniem jego dotychczasowego adresu email i adresu IP.

Prawa własności i prawa autorskie:

Każdy użytkownik portalu MójSponsor poprzez publikację materiałów oświadcza, że jest ich właścicielem i ma do nich pełne prawa. MójSponsor daje pełną możliwość określenia stopnia prywatności publikowanych materiałów. Zdjęcia mogą być zamieszczane w zdjęciach publicznych, do których ma dostęp każdy użytkownik lub zdjęciach prywatnych, do których sam określasz dostęp dla wybranych użytkowników. MójSponsor nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie przez osoby trzecie materiałów opublikowanych przez Ciebie na swoim koncie. W razie wątpliwości dotyczących publikowanych materiałów MójSponsor może zażądać od Ciebie potwierdzenia wiarygodności i prawdziwości. Jednocześnie zastrzegamy, że nie jesteśmy zobligowani określonymi ramami czasowymi do wykonania czynności weryfikacji profilu. Dozwolone jest zamieszczanie zdjęć o lekkim charakterze erotycznym w zdjęciach publicznych. MójSponsor zastrzega sobie prawo do decydowania, które zdjęcia będą akceptowane i dopuszczane do wyświetlania w zdjęciach publicznych. Materiały zamieszczane w zdjęciach prywatnych są automatycznie akceptowane. Jedna zastrzegamy sobie prawo do ingerencji w zdjęcia prywatne jeśli łamią one prawo, mają charakter wulgarny, naruszający dobry smak.

Zamieszczając swoje materiały na Portalu, Użytkownik:

 • oświadcza, że posiada pełne prawa lub zgodny określone przepisami prawa do tego, aby móc się nimi posługiwać i publikować na Portalu i nie doprowadzi to do naruszenia praw osób trzecich.
 • przyjmuje do wiadomości, że Portalu może zarchiwizować zamieszczone publikacje w celach bezpieczeństwa.
 • wyraża zgodę poprzez publikację materiałów na wykorzystanie ich przez MójSponsor w celach promocyjnych na łamach swojego portalu.

Notoryczne łamanie i naruszanie regulaminu:

MójSponsor zastrzega sobie prawo do usunięcia konta użytkownika, który nadal notorycznie naruszał lub łamał regulamin pomimo wcześniejszych ostrzeżeń lub gdy jego profil zostanie zgłoszony przez innych użytkowników do moderacji. Także zastrzegamy sobie prawo do usunięcia konta w przypadku naruszenia przez użytkownika jakichkolwiek praw własności intelektualnej.

Linki do innych stron i materiałów:

MójSponsor zastrzega sobie prawo do publikowania materiałów reklamowych prowadzących do innych stron poprzez publikacje grafik, tekstów, materiałów video. Tego typu materiały nie są przez MójSponsor monitorowane i nie ponosimy odpowiedzialności za wejścia na inne strony poprzez portal MójSponsor. Jeżeli decydujesz się na opuszczenie portalu MójSponsor i przejście na inną stronę internetową i z niej korzystasz, to robisz to na własne ryzyko mając świadomość, że w takim wypadku nasz Regulamin tam nie obowiązuje. Zalecamy zapoznać się z Regulaminem każdej odwiedzanej strony internetowej, którą decydujesz się odwiedzić za pośrednictwem portalu MójSponsor.

Ograniczenia:

MójSponsor nie jest odpowiedzialny w żaden sposób za jakiekolwiek materiały publikowane przez użytkowników portalu oraz udostępniane innym użytkownikom. Każdy sam decydując się na założenie konta i publikację ponosi pełną odpowiedzialność za publikowane treści.

Portal MójSponsor może być czasami niedostępny i wynikać to może z prac modernizacyjnych lub konserwacyjnych. MójSponsor nie jest odpowiedzialny za wadliwe działanie internetu, systemów komputerowych, serwerów, providerów, sprzętu komputerowego lub urządzeń mobilnych. MójSponsor nie jest odpowiedzialny w żaden sposób za jakiekolwiek straty lub uszkodzenia, włączając w to osobiste urazy lub śmierć, wynikające z korzystania z portalu.

MójSponsor zrzeka się jakiegokolwiek przedstawicielstwa i nie daje gwarancji określonych rezultatów wynikających z korzystania z portalu. MójSponsor nie daje gwarancji, że publikowane na portalu materiały są dokładne, kompletne i odzwierciedlają stan faktyczny. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany części lub całości portalu w dowolnym momencie bez konieczności informowania o tym.

MójSponsor nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek pośrednie, wynikowe, przypadkowe, specjalne lub karalne szkody dotyczące Twojej osoby lub osób trzecich wynikające z korzystania z portalu.

Usunięcie konta:

MójSponsor może w dowolnym momencie usunąć Twoje konto, opublikowany materiał, informację jakie zostały przez Ciebie udostępnione na Portalu. W przypadku wykrycia, że masz poniżej 18 roku życia możemy zablokować Twoje konto bez podania przyczyn.

Regulamin z dnia: 21 luty 2016 r.